استاد «فريدون جنيدي» فرزند شادروان «بکتاش ايراني» بزرگ مرد خراساني، در سپيده دم ٢٠ فروردين ماه ١٣١٨ خورشيدي خيامي در کوهستان ريوند نيشابور ديده به ديدار مام ميهن گشود. سال ها کوشش او در راه خود باوري ايرانيان از سرآغازي شکوهمند در جواني اش سر چشمه مي گيرد. . . و ياد آن لحظه بزرگ و با شکوه به سال ١٣٤٥ در کلاس « درس تاريخ فرهنگ »( دکتر عيسي صديق)، هنگامي که استاد صديق درباره اوستا خواني و پهلوي خواني اروپاييان سخن مي گفت و با ستايش بيش از اندازه از آنان، سخن را به خواندن سنگ نوشته هاي بيستون به کوشش راولينسون کشانيد، و با چنان بزرگداشت و شور و گرمي از کار او ياد مي کرد که از چشمانش درخش مي جهيد و گفت: « يک اروپايي براي خواندن سنگ نوشته ايراني ٣٠ سال زمان نهاد، و شما که ايراني هستيد آيا حاضريد براي کشور خودتان سه سال از عمر خودتان را بگذاريد؟» چون اين سخن را گفت انگشتان دست راست را در جيب جليقه نهاد و به دانشجويان  پشت کرد  ادامه...

   
همه حقوق این سامانه ازآن بنیاد نیشابور است
All Rights Reserved 2012
Powered Daanaak C.D. Co